Komunikat

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw zmianie uległy wzory oświadczeń odbiorców ciepła.

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 17.02.2023 r.

 

Aktualne wzory oświadczeń:

 Wzór oświadczenia – załącznik 1
Wzór oświadczenia – załącznik 2

Sprzedaż żużla

Informacje o możliwości zakupu żużla
Uprzejmie informujemy, że Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż żużla, jako ubocznego produktu spalania. Żużel jest dostępny Kotłowni Miejskiej przy ul. Przemysłowej 21 w Ostrzeszowie.

Kontakt w sprawie zakupu:
tel. 62-586-04-01; 62-730-08-95
lub bezpośrednio w siedzibie firmy.

INFORMUJEMY ODBIORCÓW CIEPŁA, ŻE OD DNIA 01.11.2022R. WCHODZI W ŻYCIE ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Komunikat

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w Ostrzeszowie informuje, że w dniu 15.09.2022r. weszła w życie ustawa dotycząca wsparcia odbiorców ciepła. Chodzi o zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw poprzez częściowe pokrycie kosztów na zasadzie rekompensaty.

Ustawa określa maksymalne stawki, jakie będą mogły być naliczane dla odbiorców końcowych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Warunkiem otrzymania wsparcia przez tzw. odbiorcę wrażliwego jest złożenie do ZEC oświadczenia. Za odbiorcę wrażliwego uważa się m.in. szkoły, żłobki, szpitale, kościoły, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Odbiorcy mają czas ma złożenie oświadczenie do 11 października.  (art. 5 ust. 4, art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 ustawy). Nie złożenie w wyznaczonym terminie oświadczenia, uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Złożenie oświadczenia po upływie ustawowego terminu, zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Odbiorcy w oświadczeniu określają szacowaną ilość ciepła w rozbiciu na poszczególne miesiące od 1 października 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

Określenie szacowanej ilości ciepła w oświadczeniu jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a ustawy – Prawo energetyczne lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych.

W chwili obecnej w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  średnia cena wytworzenia ciepła z Kotłowni Miejskiej kształtuje się znacznie poniżej ceny zapisanej u ustawie  (Dz.U. 2022 poz. 1967) czyli 103,82 zł/GJ, i nie zostanie przekroczona w najbliższej przyszłości.

Oświadczenia należy złożyć w wersji elektronicznej na adres:

sekretariat@zecostrzeszow.pl
lub w wersji papierowej na adres:
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
63-500 Ostrzeszów
ul. Kąpielowa 5
 

Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, podpisując je własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym w przypadku składania oświadczenia w wersji elektronicznej.

Do pobrania:
Wzór oświadczenia – załącznik nr 1 – do edycji 
Wzór oświadczenia – załącznik nr 2 – do edycji

Informujemy, że w dniu  10 października 2022 r. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową Taryfę dla ciepła jaka będzie obowiązywać w spółce ZEC sp. z o.o. Nowa Taryfy dla ciepła zacznie obowiązywać od dnia 01 listopada 2022 r.

 

Obowiązek przyłączenia nowych obiektów do sieci ciepłowniczej

Uwaga – zmiana przepisów! Od dnia 1 stycznia 2020 roku nowobudowane obiekty mają obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

    Nowelizacją ustawy prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw z 16.10.2019 r. dokonano zmian przepisów prawa budowlanego mającej istotny wpływ dla osób zamierzających wznieść nowy obiekt budowlany. Tak zwana „ustawa antykopciuchowa” zakłada obowiązek podłączenia nowych budynków do sieci  ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej. Zgodnie z nowym art. 33 ust. 2 pkt. 10) ustawy Prawo budowlane, projektant budynku lub inwestor mają obowiązek złożyć oświadczenie o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej pod groźbą  odpowiedzialności karnej. 

W praktyce oznacza to, że każdy inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia do wniosku o pozwolenie na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.  

 

      W Ostrzeszowie siec ciepłownicza obejmuje swoim zasięgiem znaczne części miasta. Pozwala to na skierowanie zapytania o możliwość przyłączenia. W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć stosowne zapytanie, którego wzory znajdują się na stronie internetowej naszej ciepłowni. Potwierdzenie warunków przyłączenia lub odmowa ich wydania będzie stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, bez której taka decyzja nie będzie mogła zostać wydana.

INFORMUJEMY ODBIORCÓW CIEPŁA, ŻE WCHODZI W ŻYCIE ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Informujemy, że w dniu  21 marca 2022 r. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla ciepła jak obowiązuje w spółce ZEC sp. z o.o. Zmiana Taryfy dla ciepła zacznie obowiązywać od dnia 10 kwietnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRACĘ - 19.04.2021

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o 63- 500 Ostrzeszów 

ul Kąpielowa 5 zatrudni osobę o doświadczeniu hydraulicznym 

z umiejętnościami spawania metodą spawania łukowego elektroda

 otuloną MMA ( 111 ), metodą MIG, MAG (131,135) i spawanie

 acetylenowo-tlenowe (311) osoby zainteresowane proszę 

o kontakt tel. 62 730 08 95 wew.22. lub bezpośrednio 

w siedzibie firmy.

Komunikat

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw zmianie uległy wzory oświadczeń odbiorców ciepła.

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 17.02.2023 r.

 

Aktualne wzory oświadczeń:

 Wzór oświadczenia – załącznik 1
Wzór oświadczenia – załącznik 2

Views: 190