INFORMACJA

Informujemy, że  w dniu 24 lutego 2023 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.18.2023.ASz1 zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła z dnia 10 października 2022 r. nr OPO.4210.53.2022.ASz1, obowiązująca od dnia 1 listopada 2022 r. Zmieniona taryfa wejdzie w życie od 15 marca 2023 r. Zgodnie z nowelizacją  ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. z 2023 poz. 295), w rozliczeniach z odbiorcami, takimi jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej stosowane będą zamrożone stawki określone przez Prezesa URE https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html. Dla tych odbiorców cena ciepła 1 GJ wzrośnie o 6,3%. Ceny obowiązujące w Ostrzeszowie po zmianie taryfy będą na poziomie znacznie niższym niż ceny  w większości przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce, które zatwierdzane  są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Z cenami dostawy ciepła jakie obowiązują w poszczególnych przedsiębiorstwach ciepłowniczych można zapoznać się na stronie internetowej www.ure.gov.pl

ZARZĄD ZEC SP. Z O.O.

 Zarządzenie nr 01/2023
Decyzja + taryfa

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu  10 października 2022 r. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową Taryfę dla ciepła, która będzie obowiązywać w spółce ZEC Sp. z o.o. od dnia 1 listopada 2022 r

Taryfa obowiązująca od 01.11.2022

Views: 107