ZEC Sp. z o.o.

Jak się przyłączyć

Podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane przyłączeniem swojego domu (obiektu) do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą kontaktować się z Działem Ciepłownictwa.
W Dziale Ciepłownictwa otrzymają Państwo bezpłatną informację na temat zasad i warunków podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz dalszej procedury postępowania.
Podłączenie do sieci Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to kilka prostych kroków:


1. Należy złożyć wypełniony “Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie obiektu do systemu ciepłowniczego ZEC .” w Dziale Ciepłownictwa lub w Sekretariacie:
– osobiście w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Kąpielowa 5 (pon. – pt. 7.00 – 15.00)
– pocztą na adres siedziby ZEC Sp. z o.o.
Wraz z wnioskiem prosimy o załączenie dokumentów wyszczególnionych we wniosku o podłączenie
Wniosek o podłączenie do sieci ciepłowniczej. (link)

W ciągu miesiąca zostaną przygotowane warunki wstępne/oferta.
2. W przypadku zaakceptowania oferty przez składającego wniosek, przygotowana zostaje umowa o przyłączenie
3. Po podpisaniu umowy przyłączeniowej dokumentacja jest przekazywana do realizacji do Działu Ciepłownictwa
4. Dział Ciepłownictwa podaje termin rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zapisami w umowie o przyłączenie

Kontakt z Działem Ciepłownictwa:
– telefonicznie pod numerem:
– osobiście w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Kąpielowa 5 (pon. – pt. 7.00 – 15.00)
5. Po zakończeniu prac związanych z podłączeniem zostaje podpisany protokół odbioru robót
6. Kolejny etap to podpisanie umowy na dostawę ciepła Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (ZEC) to niezawodny i tani dostawca ogrzewania do budynków jedni i wielorodzinnych oraz lokali i przedsiębiorstw. na terenie miasta Ostrzeszów ZEC dysponuje własną siecią ciepłowniczą oferując zaopatrzenie w ciepło dla ogrzewania budynków i ciepłą wodę użytkową.

Możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (msc) uzależniona jest od lokalizacji obiektu od (msc).

Koszty inwestycyjne do poniesienia przez każdą ze Stron są uzależnione od zakresu prac uzgodnionego pomiędzy ZEC a właścicielem budynku. Przybliżony koszt budowy przyłącza i węzła cieplnego dla budynku jednorodzinnego znajdującego się w pobliżu msc wynosi 28 tys. zł brutto. 
Ciepło sieciowe. Czy to się opłaca?

Każdy inwestor przed wyborem sposobu ogrzewania domu dokonuje oceny opłacalności tej inwestycji. 

Zakup i montaż alternatywnych urządzeń do wytwarzania ciepła i magazynowania ciepłej wody użytkowej, (wysokosprawne ekologiczne kotły gazowe, na pelet, ekogroszek itp.) kształtują się w granicach około 20 000 zł brutto. Dlatego wybór naszego źródła ciepła to decyzja, która będzie decydować przez lata o wysokości rachunków jakie będziecie płacić, a także komfort i bezpieczeństwo. Czy warto więc zdecydować się na ogrzewanie sieciowe? Korzystanie z tego źródła ciepła nie wymaga magazynowania i regularnego uzupełniania paliwa, jest czyste i nie powoduje hałasu. Na podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej można się starać o uzyskanie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. 

Ciepło sieciowe wytwarzane jest poza mieszkaniami użytkowników, jest dostarczane do budynków w postaci wody, więc nie wymaga instalacji kotłów i piecyków. Nie ma zatem zagrożenia wybuchem, pożarem oraz zatruciem spalinami, jak w przypadku ogrzewania gazowego lub węglowego. 

Co więcej, korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej daje możliwość indywidualnego ustawienia przepływu ciepła oraz temperatury tak, aby gwarantowała ona komfort cieplny mieszkańcom. Odbiorca płaci za dostarczoną ilość energii na podstawie wskazań ciepłomierza. Koszty są jasno określone, a taryfy, ceny przesyłu i wytwarzania są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. 

To się opłaca. 

Dla potwierdzenia opłacalności zakupu ciepła z ZEC Ostrzeszów niech będzie wyliczona wysokość opłaty za ciepło c.o i c.w.u w stosunku rocznym za ogrzewanie około 100 m2 ocieplonego domu jednorodzinnego gdzie koszt ten wynosi około 3100 zł brutto. Koszt ten jest porównywalny do kosztu ogrzewania domu gazem, peletem, czy ekogroszkiem, a ogrzewanie to jest zdecydowanie bardziej bezpieczne i wygodniejsze dla odbiorców. 

W przypadku zainteresowania podłączeniem domu do miejskiej sieci ciepłowniczej prosimy o kontakt z Działem Ciepłownictwa: 

– telefonicznie pod numerem: 62-586-04-01 wew. 22 

– osobiście w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Kąpielowa 5 (pon. – pt. 7.00 – 15.00) 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://zec-ostrzeszow.pl/strefa-klienta/

ZEC Sp. z o.o.

Instrukcja ZASADY OBROTU ŻUŻLEM

1.  CEL INSTRUKCJI

 Celem niniejszej instrukcji jest wprowadzenie do stosowania zasad obrotu żużlem, zgodnie obowiązującymi przepisam,i rozliczanie.

2.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem instrukcji są opisane zasady obrotu żużlem w Przedsiębiorstwie Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie.

3.  DOKUMENTY ZWIĄZANE

    Pozwolenie zintegrowane;

       Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1O listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

       Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

4.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 4.1.  Podstawa prawna

Odpady paleniskowe powstające w ciepłowni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów noszą nazwę: Mieszanki popiołowo­ żużlowe z mokrego odprowadzenia odpadów  paleniskowych” i są oznaczone  kodem  1O 01 80. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży na Karcie przekazania odpadu oraz prowadzić Kartę ewidencji odpadu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO).

 4.2.  Zasady sprzedaży

1.    Sprzedaż dla przedsiębiorców jest możliwa po przedłożeniu potwierdzonej kopii zezwolenia na transport i odzysk odpadu o kodzie 1O 01 80.

2.     Sprzedaż     dla     osób     fizycznych     oraz     jednostek     organizacyjnych      nie     będących przedsiębiorcam,i odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1O listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – nie są wymagane zezwolenia na transport i odzysk odpadu.

3.    Sprzedaż żużla paleniskowego następuje na wniosek klienta o sprzedaż żużla (Zał.1)

4.    W dziale Magazyn, na wniosku zostają także naniesione adnotacje o konieczności wystawienia faktury VAT oraz sposobie zapłaty (gotówka lub przelew). Przyjmuje się zasadęże należności gotówką są regulowane przez osoby fizyczne, przelewem przez instytucje i przedsiębiorców za zgodą Zarządu.

5.    Wyznacza się pracowników działu Magazyn jako osoby odpowiedzialne za prowadzenie sprzedaży żużla.

6.    Pracownik odpowiedzialny za sprzedaż żużla po otrzymaniu wniosku, telefonicznie powiadamia wnioskodawców o możliwości odbioru żużla, wskazując dzień i godzinę odbioru.

7.   W przypadku klientów prywatnych (osoby fizyczne), dla małych ilości, które są odbierane jednorazowym transportem, zapłata gotówką i wydanie paragonu fiskalnego następują po załadunku żużla. Ilość wydanego żużla z ciepłowni dla odbiorców z jednorazowym transportem jest ustalana na podstawie wskazań wagi samochodowej.

8.   W przypadku sprzedaży, osoba odpowiedzialna za sprzedaż żużla może wystawić fakturę na życzenie kupującego, ale tylko i wyłącznie po uprzednim zwrocie paragonu z kasy fiskalnej.

9.   W przypadku klientów instytucjonalnych i przedsiębiorców, dla małych ilości, które są odbierane jednorazowym transportem, zapłata oraz wystawienie faktury VAT następują po załadunku żużla. Ilość wydanego żużla z ciepłowni dla odbiorców z jednorazowym transportem jest ustalana na podstawie wskazań wagi samochodowej.

1O. Klienci instytucjonalni i przedsiębiorcy którzy odbierają żużel więcej niż jednym transportem samochodowym, w momencie odbioru pierwszej partii żużla otrzymują fakturę VAT. Po otrzymaniu faktury VAT klient instytucjonalny lub przedsiębiorca winien zrealizować przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Faktura VAT jest wystawiana przez pracownika odpowiedzialnego za sprzedaż żużla. Ostatnią partię odbieranego żużla, pracownik wydający ustala w taki sposób aby suma wszystkich partii odpowiadała ilości zamówionej przez klienta z dokładnością do 0,5 Mg (tony).

11.   Pracownik odpowiedzialny za sprzedaż żużla, ustala z klientami dokładne terminy i godziny odbioru kolejnych partii 0eśli odbiór nie następuje w ramach jednorazowego transportu). Pracownik odpowiedzialny za sprzedaż żużla na każdy transport/odbiór żużla wydaje kierowcy kartę ważenia, która wystawiana jest w dwóch egzemplarzach 0eden dla kierowcy/odbierającego, drugi pozostaje w naszej dokumentacji sprzedaży). Karta ważenia winna być podpisana przez osobę odbierającą/kierowcę.

 12. Przyjmuje się zasadę, że klienci odbierają żużel pojazdami własnymi, które zostają zarejestrowane na portierni ciepłowni, a następnie skierowane są do załadunku.

13. W ciepłowni żużel jest wydawany w tonach na podstawie wskazań wagi samochodowej. Ważenie pojazdu pustego (ustalenie tary) i po załadunku żużlem wykonuje pracownik odpowiedzialny za sprzedaż żużla. Dane z ważenia są jednocześnie wprowadzane do terminala komputerowego wagi samochodowej W „Karcie przekazania odpadu” w obecności kierowcy pojazdu następuje wpisanie ilości załadowanej partii żużla wynikającej z ważenia wyrażonej w tonach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ostatnią partię odbieranego żużla, jeśli jest on odbierany więcej niż jednym transportem pracownik wydający ustala w taki sposób aby suma wszystkich partii odpowiadała ilości zamówionej przez klienta z dokładnością do 0,5 Mg (tony).

14.     Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są Prezesowi Zarządu. Za przechowywanie dokumentacji związanej z gospodarką żużlem odpowiada osoba odpowiedzialna za sprzedaż żużla w Magazynie.

5. ZAŁĄCZNIKI

ZEC Sp. z o.o.

Kontakt

Siedziba Firmy

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
63-500 Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5
NIP 514-01-32-773 REGON 250838130
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000016238
Kapitał Zakładowy 29 008 500,00 zł
tel. 62-730-08-95 lub 62-586-04-01
od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

Sekretariat Zarządu

tel. 62-586-04-01 lub 62-730-08-95
e-mail: sekretariat@zecostrzeszow.pl

Dział Ciepłownictwo

tel. 62-586-04-01 wew.22
e-mail: cieplo@zecostrzeszow.pl , cieplownictwo@zecostrzeszow.pl

Dział Księgowy

tel. 62-586-04-01 wew.23
e-mail: ksiegowosc@zecostrzeszow.pl

Dział Kadr

tel. 62-586-04-01 wew.24
e-mail: zec3@wp.pl

Views: 167