___________________________________________________________________________________________________________________________

Obowiązek przyłączenia nowych obiektów do sieci ciepłowniczej

Uwaga – zmiana przepisów! Od dnia 1 stycznia 2020 roku nowobudowane obiekty mają obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

    Nowelizacją ustawy prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw z 16.10.2019 r. dokonano zmian przepisów prawa budowlanego mającej istotny wpływ dla osób zamierzających wznieść nowy obiekt budowlany. Tak zwana „ustawa antykopciuchowa” zakłada obowiązek podłączenia nowych budynków do sieci  ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej. Zgodnie z nowym art. 33 ust. 2 pkt. 10) ustawy Prawo budowlane, projektant budynku lub inwestor mają obowiązek złożyć oświadczenie o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej pod groźbą  odpowiedzialności karnej. 

W praktyce oznacza to, że każdy inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia do wniosku o pozwolenie na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.  

 

      W Ostrzeszowie siec ciepłownicza obejmuje swoim zasięgiem znaczne części miasta. Pozwala to na skierowanie zapytania o możliwość przyłączenia. W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć stosowne zapytanie, którego wzory znajdują się na stronie internetowej naszej ciepłowni. Potwierdzenie warunków przyłączenia lub odmowa ich wydania będzie stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, bez której taka decyzja nie będzie mogła zostać wydana.

___________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMUJEMY ODBIORCÓW CIEPŁA, ŻE WCHODZI W ŻYCIE ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Informujemy, że w dniu  21 marca 2022 r. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla ciepła jak obowiązuje w spółce ZEC sp. z o.o. Zmiana Taryfy dla ciepła zacznie obowiązywać od dnia 10 kwietnia 2022 r.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRACĘ - 19.04.2021

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o 63- 500 Ostrzeszów 

ul Kąpielowa 5 zatrudni osobę o doświadczeniu hydraulicznym 

z umiejętnościami spawania metodą spawania łukowego elektroda

 otuloną MMA ( 111 ), metodą MIG, MAG (131,135) i spawanie

 acetylenowo-tlenowe (311) osoby zainteresowane proszę 

o kontakt tel. 62 730 08 95 wew.22. lub bezpośrednio 

w siedzibie firmy.